Årsmøtedokumenter

Dokumentene vil deles på skjermen under møtet.
Årsmøtet 2021 arrangeres 18. april kl 18:00.

Medlemmer kan delta i saksbehandlingen med å være tilstede på zoom. Du kan også delta asynkront med gi sin tilslutning til forslagene på forhånd i påmeldingskjemaet. Det er også mulig og gi skriftlige innspill og forslag som møteledelsen leser opp.
 

 

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering

 

SAK 2 Valg av møteledelse

 

SAK 3 Styrets beretning for perioden

Forslag til vedtak:
Styrets beretning tas til orientering.

SAK 4 Regnskap for perioden

Forslag til vedtak:
Årsregnskap 2020 tas til orientering.

SAK 5 Revisjonsberetning 

Forslag til vedtak:
Årsregnskap 2020 tas til orientering.

 

SAK 6 Æresmedlem

Forslag til vedtak:
Randi Nilssen oppnevnes som æresmedlem.

SAK 7 Endring av vedtekter

Forslag til vedtak:
Vedtektene endres i henhold til forslaget som er gitt for §1, §2, §4 §6, §9

SAK 8 Arbeidsprogram

Forslag til vedtak:
1. Arbeidsprogram for 2021-2024 vedtas. 
2. Årsmøtets strategiseminar gjennomføres ikke i år istedenfor skal det tilrettelegges for medlemsmøter der utvikling av det faglige programmet og medlemsoppfølging drøftes.

SAK 9 Budsjett 

Forslag til vedtak:
1. Årsmøtet godkjenner at det styres etter et underskuddsbudsjett på kr 1 850 700,-.
2. Underskuddet dekkes opp av opptjent egenkapital.
3. På grunn av liten aktivitet på grunn av Covid-19 så fritas medlemmer fra å betale kontingent i 2021. 

SAK 10 Valg  

Forslag til vedtak:
1. Johan Vasara velges til styreleder for to år.
2. Bjørn Seljeseth velges til styremedlem for to år.
3. Ida Elise Jørgensen, Benedicte Lyng og Geir Arne Ekman gjenvelges for et år.
4. Marit Gjelle, Kine Lyngås og Randi Løvheim velges som varer for to år.
5. Kaja Kristensen og Hege Bang gjenvelges for et år som valgkomité.
6. Forslag til honorarer for tillitsvalgte vedtas.

SAK 11 Årmøtets uttalelser

Forslag til vedtak:
Årsmøteuttalelsene sendes til 
Fylkesrådene for kultur og kulturkomitéene i Nordland og Troms og Finnmark.
Kulturministeren og kulturkomitéen på Stortinget.
Leder for Longyearbyen lokalstyre og oppvekst- og kulturutvalget.
Styrene i Kulturtanken, Kulturrom, Kulturrådet, LNU og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Den nordnorske kulturavtalen

Den nordnorske kulturavtalen har gitt rammer som sikrer forutsigbarhet og satt kulturpolitiske mål for et samlet kunst- og kulturfeltet. Hålogaland Amatørteaterselskap sin virksomhet er forankret i et bredt eierskap i nord, og våre medlemmer bidrar til et rikt kulturliv i Nord-Norge og på Svalbard.  Nordnorsk kulturavtale er en unik og viktig avtale, som en hel landsdel stiller seg bak. Årsmøtet 2021 håper at det gode samarbeidet som avtalen representeter fortsetter, og vi er klar for å ta vårt ansvar for å nå nye kulturpolitiske mål som settes i reforhandlingene. Vi er glad for å spille på lag med Nordland Fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune for tilrettelegging for et sterkt lokalt kulturliv. 

Nasjonale fond og støtteordninger

Det mangler nasjonale fond som er tilpasset produksjoner, prosjekter og kunstnerisk arbeid som foregår i nord. Vi lever i en landsdel med små og spredte miljøer, og en høy grad av tverrfaglig samarbeid. Det fordrer støtteordninger som imøtekommer samarbeid mellom ulike miljøer og institusjoner. Dette vil gi bedre vilkår for å nå mål trukket opp i Kulturmeldingen, Ungdommens nordområdemelding og Barne og ungdomsmeldingen. Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap ber om at Kulturdepartementet samordner og innretter tilskuddsordningene og søknadsprosessen slik at de treffer bedre behovet aktører i Nord-Norge har. 

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab