Årsmøtedokumenter

Dokumentene vil deles på skjermen under møtet.
Årsmøtet 2021 arrangeres på den digitalt på plattformen zoom, og du deltar via smartelefon eller datamaskin.

Årsmøtet 2021

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering

SAK 2 Konstituering av møtet

SAK 3 Styrets beretning for perioden

SAK 4 Regnskap for perioden

SAK 5 Revisjonsberetning 

SAK 6 Innkomne forslag

SAK 8 Arbeidsprogram for neste styreperiode

SAK 9 Budsjett for neste styreperiode

SAK 10 Valg  

ÅRSMØTE 2020

Årsmelding 2019 

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering

SAK 2 Valg av 

Møteledere:  Irene Nordhaug Hansen (teknisk)
Møtesekretær:  Randi Sandvik (referat) 
Tellekorps:  
Underskrift av protokoll:  

Redaksjonskomite:  

SAK 3 Styrets beretning for perioden

Forslag til vedtak:
Årsmøtet tar styrets beretning til orientering.

SAK 4 Regnskap for perioden

Forslag til vedtak:
Årsmøtet har fått Årsregnskap for 2019 til orientering.

SAK 5 Revisjonsberetning 

Forslag til vedtak:
Årsmøtet har fått Revisjonsberetning for 2019 til orientering.

SAK 6 Innkomne forslag: Vedtektsendring

Forslag til vedtak:
Vedtektenes §6 punkt 5 om valg endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

SAK 7 Innkomne forslag: Bruk av egenkapital

Basert på innspill fra årsmøtesemniaret i 2019 og drøftelser i styret så foreslås det at  noe av «Gammelpængan» blir søkbare milder for medlemmene.

Forslag til vedtak:
Styret foreslår for Årsmøtet 2020 å avsette kr 500 000,- av egenkapitalen til prosjektmidler som medlemmer kan søke. Disse midlene skal brukes til investering i et spleiselag med andre tilskudd.

SAK 8 Arbeidsprogram for neste styreperiode

Forslag til vedtak:
Arbeidsprogram for 2020- 2022 vedtas.

SAK 9 Budsjett for neste styreperiode

Budsjett som var utarbeidet for søknad til Kulturdepartementet 2020 og 2021 forelegges Årsmøtet 2020 med følgende kommentarer:

1. I budsjettforslaget styres det mot et underskudd for å bruke oppspart egenkapital til prosjektsatsninger.

2. Framdrift av prosjektene vil være avhengig av situasjon rundt koronautbruddet, og tilgjengelig arbeidskraft.

 

Forslag til vedtak:
1. Årsmøtet vedtar budsjett som er framlagt der det styres mot et underskudd som dekkes inn av opptjent egenkapital. Det har vært avsatt  egenkapital er for å realisere ulike prosjekter. 

2. Med den nåværende koronasituasjon påvirkes aktiviteter, og styret gjør budsjettendringer etter den gjeldende sitiasjon og framdrift i prosjektene (og bruk av "gammelpengan" jfr sak 7) 

 

SAK 10 Valg  

Forslag til vedtak:

1. På bakgrunn av den gjeldene situasjon foreslår valgkomitéen prolongering av styreperioden for styrets medlemmer som er på valg,  fram til 2021.

2. Styret foreslår gjenvalg av et medlem i valgkomitéen for perioden 2020-2022, de to andre medlemmene er ikke på valg.

 

ÅRSMØTEUTTALELSER

Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap oppfordrer Kulturrom, Kulturrådet, LNU samt Studieforbundet kultur og tradisjon om å samordne og innrette tilskuddsordningene og søknadsprosessen slik at de treffer bedre behovet aktører i Nord-Norge har.


Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap oppfordrer fylkeskommunene om å starte forhandlingene om en ny periode for Den nordnorske kulturavtale. Denne avtalen er unik i norsk sammenheng og kan være en god modell for utvikling av norsk kulturpolitikk.

 

 

ÅRSMØTE 2019

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering

SAK 2 Valg møteledere, møtesekretærer, underskrivere av protokoll, tellekrops og  redaksjonskomité

FORSLAG:
Møteledere: Sebastian Hendriksen og
Maria Dubinina

Møtesekretær: Elisabet Jørgensen og Gunnar Nedrum
Tellekorps: Gry-Anita Kristensen og Daniel Elison Mikkelsen
Underskrift av protokoll: Else Jacobsen og
Kevin Berro

Redaksjonskomite: Mari Andreassen og Ida Jørgensen
 

SAK 3 Styrets beretning for perioden

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar styrets beretning til orientering.

SAK 4 Regnskap for perioden

Forslag til vedtak:

Årsmøtet har fått årsregnskap for 2018 til orientering.

SAK 5 Revisjonsberetning 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet har fått revisjonsbreretning til orientering.

SAK 6 Godkjenning av revisor

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret mandat til å engasjere revisor. 

 

SAK 7  Innkomne forslag

PUNKT1: OPPNEVNING AV ÆRESMEDLEM

Årsmøtedeltagere har fått informasjon tilsendt på e-post om styrets forslag til at en person innstilles for æresmedlemskap. Dette legges ikke ut her da vi ønsker å sende pressemelding og informasjon i forbindelse med avvikling av årsmøtet.

PUNKT2: KONTINGENT
Forslag til vedtak:

  1. Kontingentsatser  foreslås økes for grupper fra kr 900 til kr 950,- og for enkeltmedlemmer fra kr 200,- til kr 250,-.
  2. Det innføres en ny kontingentsats grupper som drives av unge under 26 år kr 400,-.

 PUNKT 3: VEDTEKSTENDRING

Forslag til vedtak:

Vedtektene endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

PUNKT 4: STYREINSTRUKSENDRING

Forslag til vedtak:

Styreinstruksen endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

PUNKT 5: VALGKOMITEINSTRUKSENDRING

Forslag til vedtak:

Instruks for valgkomité endres i henhold til forslaget som ble forelagt årsmøtet.

PUNKT 6: ÅRSMØTES UTTALELSE
Forslag til vedtak:

  • HATS skal fortsatt være en landsdelsorganisasjon. Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap oppfordrer fylkeskommunene å starte forhandlingene om en ny periode for Den nordnorske kulturavtale.
  • Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap forutsetter at regionalisering av tilskudd gir samme forutsigbarhet for driften slik den statlige støtten i dag utgjør.  

SAK 8 Arbeidsprogram for neste styreperiode.

Forslag til vedtak:

Arbeidsprogram for 2019- 2021 vedtas.

SAK 9 Budsjett for neste styreperiode. 

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2019- 2020 vedtas med  underskudd på kr 500 000/ 600 000 
2. Underskuddet dekkes opp av oppspart egenkapital.

SAK 10 Valg  

Forslag til vedtak:
Valgkomitéens innstilling til tillitsvalgte vedtas.

ÅRSMØTEUTTALELSER
Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap oppfordrer fylkeskommunene å starte forhandlingene om en ny periode for Den nordnorske kulturavtale. Denne avtalen er unik i norsk sammenheng og kan være en god modell for utvikling av norsk kulturpolitikk. Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap oppfordrer Kulturrom, Kulturrådet, LNU samt Studieforbundet kultur og tradisjon om å samordne og innrette tilskuddsordningene og søknadsprosessen slik at de treffer bedre behovet aktører i Nord-Norge har.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab